Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen.

 1. De behandelovereenkomst is gesloten tussen Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen en de cliënt en/of opdrachtgever. De overeenkomst bestaat uit het ingevulde intakeformulier en de consultafspraak.
 2. Deze voorwaarden zijn geldend volgens de ter zake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. Daarnaast is Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen in de persoon van Tesso Holst geregistreerd lid van EARTh.
 3. Indien de behandelingsovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een vervolgconsult. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van cliënt.
 4. Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 7 t/m 9, zonder opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.
 5. De cliënt is voor en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart de behandelend therapeut en Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.
 6. Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.
 7. Betaling van het overeengekomen honorarium wordt of aan het einde van ieder consult contant voldaan of kan op rekening NL46INGB0002446017 t.n.v. T.A. Holst Driebergen. Dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij verhindering dient de cliënt dit 24 uur (één werkdag) voor de gemaakte afspraak, tijdens kantooruren (09.00-18.0009.00-18.00 uur), te melden.
 8. Indien er niet is voldaan aan artikel 7, dan is het gebruikelijke honorarium verschuldigd. Dit kan binnen twee weken contant voldaan worden of via Postbankrekening NL46INGB0002446017 t.n.v. T.A. Holst Driebergen.
 9. De duur en resultaat van een behandelingstraject is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het proces. Derhalve is de cliënt voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart de behandelend therapeut en Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat. Er kan geen enkele garantie gegeven worden voor het slagen van de behandeling noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen men deze wenst te behalen.
 10. Tijd die besteedt wordt aan overleg met derden (leidinggevende, bedrijfsarts) of het schrijven van rapporten of brieven wordt apart in rekening gebracht.
 11. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen heeft een klachten- en privacyreglement welke op aanvraag worden afgegeven en tevens vermeld staan op de website.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt / cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten / cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten / cliëntengegevens.
Ten gevolge van de WGBO geldt voor het dossier een bewaarplicht van 10 jaar. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan. De financiële gegevens (cliëntadministratie) worden vanwege de fiscale wetgeving te allen tijde minstens 7 jaar bewaard.