Klachtenreglement Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

“Klacht”; iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen;
“Medewerker”; een ieder die werkzaamheden verricht voor Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, ongeacht of hij in dienst is van Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen of ingehuurd.

Artikel 2. Klachtrecht

 1. Iedere belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen.
 2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, wordt aangemerkt als een gedraging van Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling

 1. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten

Artikel 4. Indienen van een klacht

 1. De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 2. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet niet te behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen.

Artikel 5. Interventie

 1. Zodra Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.
 2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
 3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

 1. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  • de afhandelingtermijn;
  • de verdere procedure;
  • de contactpersoon;
  • de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

Artikel 7. Onpartijdige klachtenbehandelaar

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Artikel 8. Niet verplicht in behandeling nemen

 1. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  • waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6,eerste en tweede lid;
  • die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 2. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
 3. Het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen Indien hiervan sprake is zal Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie.
 4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Toezendingplicht beklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10. Hoorplicht

 1. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11. Afhandelingtermijn

Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst.

Artikel 12. Afhandeling

 1. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
 2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 13. Verantwoordingsinformatie

Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende klachten.