Omgaan met Macht – Het kan leuker en beter

In deze driedaagse training wordt op een afwisselende en fascinerende wijze voorlichting, opdrachten, visualisaties en regressietechnieken verweven tot een inzichtelijke en onvergetelijke ervaring.

Iedereen heeft dagelijks met macht te maken, met macht van anderen, met eigen macht. Inzichten over wat macht is, zijn vaak beperkt en onjuist. Nog beperkter dan de inzichten zijn de vaardigheden om met macht om te gaan. Helemaal onderontwikkeld zijn de attitudes (grondhoudingen) die het zwaarst wegen in de omgang met macht.

Het doel van deze training is om inzicht in macht en eigen kwaliteiten te verbreden en te verdiepen, je capaciteiten in het hanteren ervan te verbeteren en om je basisattitude te versterken. Doormiddel van visualisatieoefeningen ervaart de deelnemer zichzelf in situaties van macht en onmacht en krijgt hiermee meer inzicht in machtsverhoudingen. Hierdoor komt de deelnemer meer in balans met zichzelf en accepteert dat macht/onmacht in de basis ligt van intrapersoonlijke en intermenselijke acties. Als gevolg hiervan ontstaat bewegingsruimte en de mogelijkheid andere keuzes te maken.

Macht is vaak een slechte zaak?

Aan het begrip macht kleeft vaak een negatieve betekenis. Macht is een van de krachtigste oorzaken van teleurstelling, ontevredenheid, frustratie, leed en van geblokkeerde menselijke ontplooiing/creativiteit. Echter macht is een onontkoombaar bestanddeel van de maatschappij, en behalve noodzakelijk ook nuttig.

De aanpak (methodiek) in deze training: herkennen, erkennen en loslaten of versterken

In de training zitten een aantal opdrachten. De bedoeling is dat de cursist d.m.v. deze opdrachten gestimuleerd wordt eigen ervaringen met macht op te roepen, en te analyseren wat deze ervaringen betekenen op het gebied van jouw en andermans kwaliteiten. Wat zou je willen veranderen? En hoe zou dat kunnen? Met andere woorden, het gaat om transformatie door observaties van eigen ervaringen naar attitudeverandering. Daarnaast gaat het erom, in het gedrag van jezelf en anderen machtsgedrag en machtsdrijfveren te herkennen en te erkennen. Ook de slechte macht is een deel van jou.

Jij stuurt zelf je oefenproces: kan het beter? Hoe?

Anders omgaan met macht – Hoe kan het leuker en beter. Tijdens het verloop van deze training komen er steeds mogelijkheden voor jou om inzicht te vertalen: Hoe zou ik beter met macht willen en kunnen omgaan?

Enkele testimonials van deelnemers:

“Prima workshop om inzicht te krijgen in je eigen manier van reageren. Hier steek je wat van op!” (Claudine Bonnet, leerkracht aan het Tasso Instituut)

“Deze training heeft mij inzicht gegeven over de kracht van macht maar ook over de kracht van de onmacht in mij. Door de technieken van de kernkwadranten en de roos van Leary heb ik een handvat gekregen hoe ik kan leren omgaan met deze polariteiten in mijzelf maar ook hoe ik op een snelle manier inzichtelijk krijg wat voor persoon ik voor mij heb. De training vond ik zeer leerzaam en is door twee enthousiaste trainers gegeven.” (Paula Repi, Regressie- en Reïncarnatietherapeut)

“Ik heb veel geleerd van de training, de trainers zijn kundig, weten waar ze het over hebben, duidelijke uitleg. Ik ging weg met een ander gevoel over macht. Macht had in mijn beleving een andere betekenis.” (Lex Jupijn, Transformationeel Coach – Trainer)

“Ik heb door de training meer verdieping gekregen. Ik kan het gebruiken in mijn omgang met mensen en dat is goud. Ook voel ik mij nu evenwichtiger omdat ik zie hoe het in elkaar zit.” (anoniem, Transformationeel Coach – Trainer)

Kosten van deelname voor deze 3-daagse training zijn inclusief de gezamenlijke lunch en koffie/thee, € 337,50 per persoon.